Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Реп

23 май 2022 | 13:57

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Изменени Насоки за кандидатстване
    Заповед №РД-02-36-1418/23.11.2016 г. за одобрение на изменение на Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (2)