Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за

30 декември 2020 | 13:32

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Изменението на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е свързана с определяне на нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития - 28 февруари 2021 г. на конкретните бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.

До момента по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани 221 проектни предложения на обща стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ (БФП) 1,208 млрд. лева, като направените инвестиции за културна инфраструктура по процедурата са в общ размер на 32 млн. лв. предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП). Удължаването на срока за кандидатстване ще доведе до възможност на допустимите общини да кандидатстват за реновиране на културна инфраструктура, с оглед постигане на заложените индикатори и цели по програмата.

Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.