Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”

29 юли 2020 | 14:44

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се създадат условия за модерни образователни услуги в сферата на културата, изкуството и спорта чрез подобряване на образователната инфраструктура в училищата по изкуства и култура и спортни училища от национално и регионално значение.

Изменението на процедурата за директно предоставяне на БФП с бенефициенти Министерство на културата (МК) и Министерство на младежта и спорта (ММС) е свързана с определяне на нов краен срок за представяне на проектно предложение по процедурата - 23 октомври 2020 г., като по този начин се дава възможност да се финансира проектно предложение на МК за обект Професионална гимназия по каменообработване - с. Кунино (ПГК)

До момента направените инвестиции за образователна инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са в размер на 566,6 млн.лв. предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП), като по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани 39 проектни предложения на обща стойност на предоставената БФП 353,9 млн. лева, а по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са финансирани 58 проектни предложения на обща стойност на предоставената БФП 212,7 млн. лв.

Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” се публикуват във връзка с  чл. 26, ал. 7, т.3 от ЗУСЕСИФ.

Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондовеwww.eufunds.bg.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Насоки
Прикачени файлове (2)