Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Ре

25 март 2020 | 09:17
Прикачени файлове (7)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение. Допустимите за финансиране обекти по процедурата са определени в приоритизиран списък, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Р. България, одобрена от Министерство на образованието и науката.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” се осъществява с цел да бъдат поканени да подадат проектни предложения поредните от списъка за обекти по двата компонента.

По Компонент 1: 

- Община Берковица – Лесотехническа професионална гимназия;

- Община Две могили - Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“;

- Община Елхово - Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“;

- Община Нови пазар - Професионална гимназия по селско стопанство.

В рамките на Компонент 2:

- Община Лозница - Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“;

- Министерство на образованието и науката: 1) Професионална гимназия по облекло "Ана Май", гр. Пловдив и 2.) Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско.

Промяната включва също така и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ.

До момента по процедурата са финансирани 40 договора за БФП на стойност 158,7 млн. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

Изменените Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (7)
    Насоки за кандидатстване
    Писмо с изх. № 04-16-117/10.03.2020 г. на Министерство на финансите
    Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване
    Справка за степента на отразяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на получените коментари по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”
    Документи за информация-1 (за изпълнение)
    Документи за информация-2 (за изпълнение)
    Документи за кандидатстване (за попълване)
Прикачени файлове (7)