Изменение на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

Изменение на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

09 април 2020 | 11:40

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. Бенефициент по процедурата е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за финансиране на приоритизирани пътни отсечки, които подобряват свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата е вследствие взето решение на Комитета за наблюдение по ОПРР, с което се пренасочва финансов ресурс по ОПРР и се увеличава с 40 млн. лева размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“. Допълнителният ресурс има за цел финансиране на пътни отсечки от приоритизирания списък, съгласно Насоките за кандидатстване и постигане на общо 642 км модернизирани пътища по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Настоящото изменение на Насоките за кандидатстване ще предостави възможност да бъдат рехабилитирани допълнителни пътни отсечки от приоритизирания списък на АПИ, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионите, както и състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове.

С предоставянето на допълнителните средства общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ възлиза на 420,4 млн. лв.

Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.euв меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“ процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (5)
    Заповед 09.04.20
    Приложения за попълване ос 7 09.04.20
    09.04.20_2004 Насоки
    Приложения за информация 1 09.04.20
    Приложения за информация 2 2 09.04.20
Прикачени файлове (5)