Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос

25 януари 2023 | 17:37
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване
    Насоки за кандидатстване
    Условия за кандидатстване
    Условия за изпълнение
Прикачени файлове (4)