Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

17 октомври 2023 | 12:01

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
    Писмо от Министерство на финансите с изх. № 04-16-367/10.10.2023 г.
    Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища” и документи за кандидатстване: Документи за информация и Документи за попълване;
Прикачени файлове (3)