Изменение на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Изменение на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.0

10 юли 2018 | 15:04
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед за изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
    Пакет изменени документи за информация
Прикачени файлове (2)