Изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг" ЕАД Илиян Илиев пред в. "Телеграф": Трябват 12 млрд. лева за вода и канал като в Европа

Изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг" ЕАД Илиян Илиев пред в. "Телеграф": Трябват 12 млрд. лева з

14 октомври 2020 | 10:06

Безводието по Черноморието и в Свищов е най-спешната ни задача

- Г-н Илиев, ВиК секторът е недофинансиран от години. Как ще решите този проблем?

- Действително има големи инвестиционни нужди в отрасъла. Преди време анализите показваха, че са необходими приблизително 12 милиарда лева, за да постигнем средно европейско ниво на ВиК услугите и да изпълним ангажиментите си към Европейския съюз. Тези средства не са налични към момента. Има различни източници, откъдето могат да дойдат част от тях - Оперативна програма „Околна среда“ и до някаква степен от републиканския бюджет. „Български ВиК холдинг“ ЕАД разполага с капитал от 1 млрд. лева, с който трябва да подпомогнем инвестиционната дейност в отрасъла, както и да оздравим някои от ВиК дружествата. Също така да инвестираме в решаването на казуси и проблеми в сектора. Нашата дейност ще се стреми и към изграждането на стратегически ВиК обекти, но и приоритетно с оздравяването на някои ВиК дружества, които ще могат да се възползват от оперативна програма „Околна среда“. Нека спомена, че има четири ВиК дружества -Сливен, Перник, Шумен и Добрич, които са с тежко финансово състояние и също са бенефициенти по оперативната програма - ако ние не ги оздравим през холдинга, те ще загубят тази възможност да ползват безвъзмездни средства.

- Как ще коментирате мнението на ВиК специалист, че състоянието на ВиК инфраструктурата в България е много по-лошо, отколкото на пътната инфраструктура и че тя е бъдещият голям проблем на държавата?

- Това мнение не е от вчера, над 65% от водоснабдителната система са изградени от азбестоцимент, който трябва да бъде подменен. Това е една от основните причини за големите водни загуби - един от големите проблеми пред отрасъла. Паралелно с обновяването на водоснабдителната система имаме да изградим в много населени места канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води. Така че очевидно нуждите са големи.

- При прогнозираната суша в следващите години, какви са най-спешните мерки, които задължително трябва да предприемем и то незабавно?

- Засушаването вследствие на климатичните промени е основната причина, която причинява безводие на много населени места в страната ни. Решаването на този проблем изисква добра координация между институциите, да се действа разумно, да не се действа на парче, да се изграждат алтернативни водоизточници, които да подсигуряват населените места в периоди на засушаване. Нужен ни е задълбочен анализ и мерки, за да приложим на практика това, което е най-спешно. Знаете, че от скоро се говори за засушаването по Черноморието и се търсят решения с включването на нови два язовира, които в момента се ползват за напояване - с идеята да станат питейни, което е добър подход това да се прилага и на други места при възможност. Тук мога да спомена и системата „Дунав“, което също е голям инвестиционен разход, но е добър вариант за водоснабдяване на три области. При всички положения с такива мащабни проекти не трябва да се избързва преди да бъдат уточнени всички параметри, правни въпроси и инвестиционни разходи, защото някои експерти твърдят, че има и по-евтини алтернативи за справяне с проблема, например създаването на сондажи около Шумен. Задачата на ВиК холдинга е да събира и анализира информация, както и да създаде мрежа от експерти, които да взимат най-адекватните решения.

- Кога ще бъдат сменени азбестовите тръби?

- Трудно е да се прогнозира, тъй като за това е нужен сериозен финансов ресурс. Процентът на подмяна на тръби в един град варира от 1-3% на година, (б.р. между 30 и 100 години за пълна подмяна). Затова ще се използват и аналитични софтуерни програми, за да се установи най-спешната точка за действие и по този начин работата да бъде по-ефективна и успешна.

- Откъде ще дойдат парите за инвестиции във ВиК инфраструктурата? Източниците за инвестиции са от кохезионните фондове, основно Оперативна програма „Околна среда". Оттам очакваме до края на този оперативен период да се инвестират над 2 млрд. лева. Както споменах и през ВиК холдинга ще има доста средства за инвестиции, не целия милиард, но да речем, че ще има поне половината от него за инфраструктурни цели. Най-големият, най-логичният очакван източник за инвестиции остават приходите от ВиК услуги, в този дух е и европейското законодателство. Разбира се, цените не могат да бъдат увеличавани безкрайно - категорично ще бъде запазен прагът за социална поносимост. Но според мен с едни балансирани 5-годишни бизнеспланове ВиК операторите ще могат да допринесат в подновяването на ВиК инфраструктурата, най-вече в рехабилитацията, чрез своите собствени средства - набирани с предоставяне на услугата.

- Справедливо ли е ценообразуването на ВиК услугите у нас в момента?

- Сегашния вариант на ценообразуване в отрасъла не е справедлив. Той не позволява на ВиК операторите да изпълняват инвестиционните си програми в пълнота, защото непрекъснато трябва да посрещат по-високи оперативни разходи, които националният регулатор (КЕВР) не е допуснал в цените, напр. увеличаващата се минимална работна заплата, цената на електричеството - което е жизненоважно за райони с помпажно водоснабдяване. Ценовият модел трябва да бъде преразгледан, като се потърси вариант за преразпределяне на тежестта на разходите към по-заможните клиенти, притежаващи два и повече имоти, и към тези, които ползват питейната вода за поливане и басейни. Така без увеличение на цените ВиК операторите ще получат по-голяма финансова стабилност.

- Кога ще бъдат въведени водни помощи за бедните?

- На този въпрос ВиК холдингът няма как да отговори. Те ще бъдат въведени, когато бъде приет новият закон за ВиК и подзаконовата нормативна уредба. Важно е това да се случи преди началото на следващия петгодишен планов период.

- Какво се случи от създаването на ВиК холдинга досега?

- Вече функционираме повече от 5 месеца, в които чакаме да ни бъдат прехвърлени държавните дялове във ВиК дружествата и ние да станем техен принципал, с което да започнем да изпълняваме ангажиментите, предвидени в Закон за публичните предприятия. Работим по това да сформираме екип и да сме подготвени в края на шестмесечния период, който Министерският съвет е определил за прехвърлянето на дяловете. Междувременно подпомагаме както методически, така и финансово, някои ВиК оператори. През лятото благодарение на „Български ВиК холдинг“ ЕАД беше предотвратена криза с водоснабдяването в две области на страната - Шумен и Добрич.

- Кой български град бихте отличили като лидер във ВиК услугите?

- Всички ВиК дружества се справят чудесно при условията, при които са поставени. И все пак ВиК операторите в Русе, Враца, Благоевград, Габрово и Бургас се справят отлично.

- Как може да се реши проблемът със загубите на вода? Кой да ги плаща?

- Има две страни на загубите - едната страна е свързана с физическите загуби на вода по старата инфраструктура. Втората страна е с нерегламентираното ползване на вода. Трябва да се дадат повече пълномощия на ВиК операторите при констатирането на това деяние. Нужна е по-добра отчетност за количествата вода в отделните водоснабдителни и канализационни системи. Холдингът ще настоява това да се случва.

- Кои са най-спешните бъдещи проекти на държавния ВиК холдинг?

- Най-спешните проекти са свързани с безводието. В тази насока е проектът за Свищов и за превантивни действия по Черноморието. Другият приоритет е свързан с осигуряване на успешното изпълнение на проектите по ОП „Околна среда“, вкл. в дружествата, които изпитват финансови затруднения - Сливен, Перник, Шумен, Добрич. Чрез подкрепата на холдинга, ще имат по-голяма възможност да реализират своите проекти.