Интеграция на ромите

Предвид факта, че един от основните приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвянето на спешни мерки за разрешаване на проблемите в градските гета, където условията на живот са неприемливи за страна членка на ЕС, дирекция „Жилищна политика“ съдейства за изграждане на общински социални жилища и за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020), като предвидените дейности са свързани с изпълнение на проекти, осигуряващи подкрепа за социалната интеграция на ромското малцинство чрез подобряване на жилищните условия, при осигурени кадастрална и градоустройствена основа, изграждане на техническа инфраструктура за квартали с компактно ромско население и за нови терени, предназначени за ниско жилищно строителство, изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура.

При изпълнение на дейностите по Националната стратегия на Република България  за интегриране на ромите (2012 - 2020), дирекция „Жилищна политика“ прилага интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход (който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността) и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

  • Прикачени файлове (2)
    Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 2019-12-20 11:11:18
    Национален план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 2019-12-20 11:11:54
Прикачени файлове (2)