Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „В И К“ АД, гр. Ловеч

Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „В И К“ АД, гр. Ловеч

15 ноември 2018 | 12:47
Прикачени файлове (4)

ОБЯВА 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19
На основание на Заповед № РД-02-14-1174/15.11.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)  и решения по т. 2 и 3 от протокол № 25 от 22.10.2018 г. на Общото събрание на акционерите на „В И К“ АД, гр. Ловеч
ОБЯВЯВА
Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „В И К“ АД, гр. Ловеч

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

а/ Образование: висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно-квалификационна степен "магистър".

б/ Професионален опит:

- най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги, или

- най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

2. Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие по образец – Приложение № 1;

- декларация по образец – Приложение № 2;

- автобиография;

- копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

- копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2  и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

4. Договорите за възлагане на управлението с избраните кандидати за членове на съвета на директорите на „В И К“ АД, гр. Ловеч се сключват за срок от 3 години. Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите се определя при условията и реда на чл. 33 от ПРУПДТТДУК.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в Центъра за административно обслужване в сградата на МРРБ: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, в срок до 05.12.2018 г., 17,30 часа.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на

„В И К“ АД, гр. Ловеч, съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители и членове на съвети на директорите на търговските дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, утвърдени със Заповед № РД-02-14-796/17.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – съгласно действащата нормативна уредба;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата за конкурса.

 

Лице за контакт: Соня Димитрова, тел: 02 9405 358, технически секретар на Комисията за провеждане на конкурса.

 

Краен срок за подаване на документи: 05.12.2018 г., 17.30 часа

Краен срок за обявяване на допуснатите и недопуснати кандидати: 14.12.2018 г.

До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление:  03.01.2019 г.

Всеки допуснат кандидат може да получи от лицето за контакт копия от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни периоди на дружеството.

Концепцията се предоставя на техническия секретар на Комисията в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 2, стая 226, тел: 02 9405 358.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на МРРБ.

 

Одобрени кандидати

  1. Йордан Дониславов Досев;
  2. Данаил Красимиров Събевски;
  3. Иван Димитров Чулев.

 

Допуснатите кандидати трябва да разработят концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление, която да предоставят на техническия секретар на Комисията в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 2, стая 226, тел: 02 9405 358, в срок до 03.01.2019 г.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на МРРБ.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати кандидати.

 

Събеседването с кандидатите в конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч ще се проведе на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в зала „Колегиум“, ет. 3, в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

  • Прикачени файлове (4)
    Приложение 1 Заявление
    Приложение 2 Декларация
    Допуснати и недопуснати кандидати
    Избрани членове на СД
Прикачени файлове (4)