Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София

Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. Софи

18 юни 2021 | 13:07
Прикачени файлове (2)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

На основание на Заповед № РД-02-14-577./18.06.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София

  1. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да имат завършено висше образование, образователна степен „магистър“ за една от следните специалности: право, финанси, икономика, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, техническа специалност;

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит по съответната специалност/ специалности от професионално направление по т. 1.2;

1.4. да не са поставени под запрещение;

1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД;

1.10. да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и да не са членове на политически кабинет и секретари на община;

1.11. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на „Автомагистрали“ ЕАД;

1.12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на „Автомагистрали“ ЕАД;

1.13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1.14. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на „Автомагистрали“ЕАД, гр. София.

  1. Други изисквания и професионални умения:

2.1. не по-малко от 2 години на ръководна позиция или като член на орган на управление на публично предприятие или търговско дружество;

2.2. умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на оперативното управление.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1. заявление по образец – Приложение № 1;

3.2. декларация по образец удостоверяваща липсата/наличието на обстоятелства по чл. 20, от Закона за публичните предприятия - Приложение № 2.

3.3. подробна автобиография в Европейски формат;

3.4. копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

3.5. копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

3.6. копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 3 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на предприятието за 5-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното предприятие, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

  1. Договорите за възлагане на управлението с избраните от министъра на регионалното развитие и благоустройството кандидати за членове на съвета на директорите на «Автомагистрали» ЕАД, гр. София се сключват за срок от 5 години.

Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Автомагистрали ЕАД, гр. София се определя при условията и реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в Центъра за административно обслужване в сградата на МРРБ: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, в срок до 02.07.2021 г.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на търговските дружества с държавно участие от сектори Строителство, Геозащитни мероприятия и Консултантска дейност и проектиране, в които министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата, утвърдени със Заповед № РД-02-14-767/11.09.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изм. със Заповед № РД-02-14-190/26.02.2021 г.;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – съгласно действащата нормативна уредба;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата за конкурса.

Лице за контакт: Соня Димитрова, тел: 02 9405 358, технически секретар на Комисията за провеждане на конкурса.

 

Краен срок за подаване на документи: 02.07.2021 г. 17.30 часа.

Краен срок за обявяване на допуснатите и недопуснати кандидати: 13.07.2021 г.

До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на предприятието за 5-годишен период на управление 27.07.2021 г.

Всеки допуснат кандидат може да получи от лицето за контакт копия от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни периоди на дружеството, в случай, че същите не са публично достъпни.

Концепцията се предоставя на техническия секретар на Комисията в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 2, стая 226, тел: 02 9405 358.

 

Одобрени кандидати

- Десислава Петрова Христова;

- Иван Станчев Станчев;

- Парашкев Недев Кръстев;

- Евгени Стефанов Генчев;

- Георги Емилов Котев;

- Огнян Николов Велков;

- Огнян Досев Обрешков;

- Филип Франц Маркулиев;

 

Допуснатите кандидати трябва да разработят концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление, която да предоставят на техническия секретар на Комисията в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 2, стая 226, тел: 02 9405 358, в срок до 26.07.2021 г.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидата ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на МРРБ.

Неодобрени кандидати

- Валентин Венков Вълков;

- Добромир Иванов Радковски;

Причина за недопускане - установено несъответствие на представените документи с изискващите се професионални умения на ръководна позиция (т. 2.1. от обявата).

 

Събеседването с кандидатите в Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на АвтомагистралиЕАД, гр. София ще се проведе на 11.08.2021 г. (сряда) в зала 4.2 в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19 както следва:

 

10.00 часа - Десислава Петрова Христова;

10.30 часа  - Иван Станчев Станчев;

11.00 часа - Огнян Николов Велков;

11.30 часа - Евгени Стефанов Генчев;

13.00 часа - Огнян Досев Обрешков;

13.30 часа - Парашкев Недев Кръстев;

14.00 часа - Георги Емилов Котев;

14.30 часа - Филип Франц Маркулиев.

 

След проведените конкурси за избор на трима представители на държавата и двама независими членове в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, спечелили конкурсите са следните лица:

Десислава Христова;

Иван Станчев;

Филип Маркулиев;

Владимир Трифонов;

Гено Георгиев.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Заявление за участие - Приложение №1
    Декларация - Приложение №2
Прикачени файлове (2)