Министерството на регионалното развитие и благоустройството е осъществило значителна по обем дейност по управлението на държавната собственост

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е осъществило значителна по обем дейност по управ

04 ноември 2007 | 23:12
През последните две години Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е осъществило значителна по обем дейност по управлението на държавната собственост. През 2003 г. МРРБ внедри електронна система за актове на изключителната държавна собственост, а през 2004 г. - национална единна информационна система “Регистър имоти”. Чрез нея се създава и поддържа в актуално състояние към всеки един момент единен електронен регистър на държавната собственост. Информацията, съдържаща в системата се събира в МРРБ от всички областни администрации в страната. Целта е стандартизиране и унифициране на практиките и критериите по съставяне на актовете за държавна собственост и обработването им. Благодарение на системата се извършва цялостен контрол върху процеса на актообработка и структурирането на държавната собственост. По отношение на надзора, актуването на имотите, държавна собственост и отписването им от актовите книги министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде заповед и изпрати до всички области официални указания. Със същата Заповед е одобрен и образец на акт за държавна собственост, съдържащ и реквизит “Цена на имота”. В процес на подготовка са образците на актове за общинска собственост и съответните регистри. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”