Министър Цеков: Най-ниска цена ще е основният критерий в новите процедури за текущ ремонт и поддръжка на пътищата

Министър Цеков: Най-ниска цена ще е основният критерий в новите процедури за текущ ремонт и поддръжка на пътищ

25 юли 2023 | 19:35

В обществен интерес е да се строи „Хемус“, но законно и прозрачно, категоричен беше Андрей Цеков

 

Следващата седмица ще бъдат обявени новите обществени поръчки за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа по критерий най-ниска цена. Ако няма обжалвания, до 2-3 месеца е възможно да има избрани изпълнителни за дейността. Специалистите на АПИ трябва да преценят дали срокът на тяхното действие от 4 г. не е прекалено дълъг и дали е ефективно тяхното сключване за срок от 3 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. На първата си пресконференция днес той представи екипа си и приоритетите, които новото ръководство на МРРБ ще изпълняват в рамките на управленския мандат. Заместник-министри на регионалното развитие и благоустройството са Ангелина Бонева, Веселина Терзийска и Николай Найденов.

Министърът подробно обясни и причините, които са довели до трудното решение за прекратяване на заварените от служебния кабинет процедури. Те бяха обявени през февруари 2023 г. с обща стойност около 4 млрд. лв. без ДДС за 28-те области в страната и със срок на изпълнение от 4 г.

„Не искам да влизам в коментар дали бюджетите са правилно изчислени. Това, което ме притесни, и което предизвика последващите действия на Агенция „Пътна инфраструктура“ е, че тези поръчки са обявени през февруари, а в началото на юни много припряно бяха оценени всички оферти в рамките на 2-3-4 дни, и бяха съставени протоколи за избор на изпълнител“, посочи регионалният министър. По думите му в голяма част от тези протоколи на финала е класиран само по един изпълнител. „Именно предвид тази нетипична припряност, още на 13 юни 2023 г. назначих проверка, извършена от Звеното за вътрешен одит към МРРБ. Докладът е установил съществени пороци в процедурите“, посочи Цеков. Обявените поръчки на служебния кабинет са предвиждали методика за оценка, която се формира от два елемента - 40% тежест на техническото предложение и 60% – цена. „Винаги съм си представял, че една такава дейност трябва да бъде класирана само и единствено по критерий най-ниска цена, тъй като не представлява голяма сложност. А не по комбинация цена и дълго и пространно есе, в което изпълнителят обяснява как ще пълни дупка, как ще оправя фуги, как се подменя износващ асфалт, как ще коси трева и как ще почиства пътищата през зимата. Тези договори станаха нарицателни, защото чрез тях се извършваха основни ремонти, а не пътна поддръжка“, коментира строителният министър. По думите му дефицит е контролът върху качеството на изпълнението.

Андрей Цеков цитира и част от заключенията в одитния доклад. Едно от тях е нарушение на чл. 70, ал. 7 на ЗОП, тъй като методиката за оценка не осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката.

Според доклада, изразите в методиката за оценка са неясни, имат общ характер и не дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно офертите. „Тези изисквания оказват влияние и върху прозрачността при провеждане на процедурите, тъй като участниците нямат достатъчно информацията за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката. Заложените в обявлението и документацията изисквания могат да имат разубеждаващ ефект и да ограничават кръга на заинтересованите лица за участие в процедурите“, пише в одита. Пак там е посочено, че са нарушени поне още 7-8 разпоредби на Закона за обществените поръчки. В заключение докладът посочва, че са „създадени условия за неефективно, неикономично и непрозрачно изразходване на публични средства“.

„На базата на тези заключения и след внимателен анализ, ръководството на АПИ прекрати всички поръчки, обявени от служебния кабинет с решение от 14 юли 2023 г. Решението е взето с пълното създание за съществуващите рискове. Рискове от гледна точка на интереса на обществото са да има избрани изпълнители за пътно поддържане. А от друга страна - парите на данъкоплатците да бъдат разходвани ефективно и прозрачно, което очевидно методиките на служебния кабинет не постигат“, коментира данните в доклада и причините за вземането на решението за прекратяване на тези обществени поръчки регионалният министър.

„Осигуряването на прозрачен и ефективен начин на разходване на публичните средства, не само за пътната инфраструктура, е първият приоритет в работата на новия екип на МРРБ“, посочи министър Андрей Цеков. МРРБ разполага годишно с бюджет от 2,5 – 2,8 млрд. лв., които трябва да бъдат разходвани за републиканската пътна мрежа, както и да се подпомагат общините с тяхното благоустройство и водоснабдяване. „Общините и регионите, независимо от достъпа им до средства по програми на Европейския съюз, са недостатъчно финансирани да постигнат необходимото сближаване със стандарта на живот в ЕС. По тази причина МРРБ е органът, който трябва да дофинансира този недостиг“, коментира министърът. Затова от началото на 2024 г. предстои да бъде създаден специален фонд към МРРБ, който ще се захранва с финансиране от държавния бюджет на програмен принцип. В него ще има средства за общинско развитие, финансиране за довършване на вече стартирали общински проекти. След приемането на бюджета за 2023 г. с общините ще бъдат сключени анекси, чрез които да им бъде осигурено дофинансиране. Парите обаче няма да се превеждат авансово, а поетапно на база фактически разходи – след получаване на съответните сертификати за извършени и приети дейности.

Следващ приоритет в дейността на новото ръководство на МРРБ е изработването на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура. „Тази инвестиционна програма цели да даде реална оценка за състоянието на съществуващата пътна мрежа, къде и какви пътища да се изграждат, да се приоретизират елементите от републиканската пътна мрежа (РПМ), инвестициите да се насочат към важните проекти, да се идентифицират пътните участъци, които най-спешно се нуждаят от ремонт, да се проведат поръчки за проектиране, строителство, отчуждителни процедури. Целта е решенията да не се взимат от няколко души в АПИ или от министъра на регионалното развитие, а от МС. По този начин ще се изостави принципът за работата на парче, а ще се работи по стратегически проекти“, обясни регионалният министър. Последната приета стратегия е от 2015 г. и е с хоризонт от 8 г. Тя е била изработена от експерти на Световната банка (СБ). Министър Цеков обяви, че вече са проведени срещи с представители на СБ и Европейската инвестиционна банка за подкрепа в изработването на нова Стратегия. Към настоящия момент е създадена работна група за разработване на стратегия, като целта е до 18 месеца тя е готова.

Министър Цеков посочи, че има тежко наследство по отношение на свързаността със съседните страни, с изключение на Турция. „България няма магистрална свързаност със съседните държави - например с Гърция, Румъния, Сърбия“, коментира той. По думите му до края на годината може да се изгради участъкът между Видин и Мездра. Ще бъдат изградени и магистралата между Видин и Монтана.

По отношение на магистрала "Струма" в частта на Кресненското дефиле, регионалният министър посочи, че МРРБ ще инициира процедура за строителство на трасе по източния склон на Кресненското дефиле, за да може пътят да бъде завършен преди края на програмния период. „В противен случай може да се стигне до връщане на всички пари от ЕС, получени за строителството на цялата магистрала „Струма“, коментира министърът. По думите му трасето, одобрено от служебното правителство в посока Гърция с две ленти в една посока, е неудачен вариант. Предстои да бъде инициирана нова оценка за въздействие на околната среда, за да се види възможно ли е и второто платно да бъде изнесено по източния склон на дефилето.

Магистрала „Хемус“ е друг проблем, защото при нея инхаусът е възложен против закона, а превъзлагането без ЗОП също е противозаконно. „За 1 година е можело да се инвалидират договорите, но е пропуснат срокът“, коментира Цеков. Сега има два вариант според него. Единият е как да се изпълнят тези договори или да се разтрогнат поради неизпълнение. За целта е създадена работна група, която до месец ще излезе с решение. „Моето виждане е, че общественият интерес е да се строи „Хемус“, но законно и прозрачно“, категоричен беше регионалният министър.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството