Министър Иван Шишков: С изменението на ЗУТ настойчиво предлагаме законност

Министър Иван Шишков: С изменението на ЗУТ настойчиво предлагаме законност

31 май 2023 | 12:20

„Трябва да решим дали търсим законност или замитане. Това, което настойчиво предлагаме, е законност. Т.е. по законов ред да направим така, че да запазим изградените инфраструктурни обекти, но по законов ред, а не да забравим какво се е случило с тях.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет. На него беше разгледано предложеното изменение на Закона за устройство на територията, с което се предлага търпимост за изградени в отклонение на нормите инфраструктурни обекти.

Министърът напомни, че за втори път се предлага промяна в закона с цел придобиване на търпимост за констатираните незаконни строителства във връзка с ремонта на пътища, част от магистрала „Хемус“ и язовирите.

Арх. Шишков подчерта, че не става въпрос за строителна амнистия за тези или сходни обекти. И обясни, че ако Народното събрание одобри този или подобен текст на Закона за устройство на територията, те ще бъдат изследвани, ще бъдат създавани строителни книжа и документи, за да има сигурност, че отговарят на нормите и на подробните устройствени планове.

„Продължавам да твърдя, че това е една изключително важна стъпка с цел да затворим тази срамна страница в строителството на инженерната инфраструктура на България, с която се установи,  че държавата е станала възложител в периода 2018 - 2020 г. на голямо количество незаконно строителство“, каза министърът. И допълни, че с промяната в закона ще има сигурност, че за обектите, които не отговарят на нормите, ще има законово основание за издаване на разрешения за строеж, за да бъдат привеждани към тях.

„Надявам се този път депутатите да разберат колко е важно и да вървим в посока, в която можем да регламентираме строителния бранш по законен ред“, подчерта министър Шишков.

На въпрос за ремонта на жълтите павета регионалният министър посочи, че към този момент в МРРБ не е постъпило предложение от Столична община точно как ще бъде завършен този ремонт. Това, което е могло да направи и е направено от МРРБ, е да удължи срока за усвояване на парите от март до септември месец тази година. По думите му поведението на Столична община би трябвало да е отговорно, както и това на строителите, които са наети да изпълнят строителните дейности. Арх. Шишков изрази надежда да постъпи предложение, така, че всички софиянци накрая да се радват на добър и завършен ремонт.

„Искрено се надявам и до последния ден, докато съм регионален министър, ще помагам с каквото мога на Столична община. Веднъж, защото ни трябва качествен ремонт и втори път, защото е необходимо София да не загуби европейските пари“, коментира Иван Шишков. Той припомни, че основният двигател на процеса и възложител на строително-монтажните работи е Столична община.

Със законопроекта за изменение на Закона за устройство на територията е прецизирана разпоредбата на чл. 144, ал.1, т. 9, като са разграничени правомощията на органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните и на органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. По този начин се постига яснота, че за одобряването на инвестиционни проекти ще е необходимо положително становище на органите на официалния контрол върху храните - за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните, и на органите на държавния здравен контрол - за инвестиционни проекти за обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Със законопроекта се дава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Тази разпоредба ще е валидна за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения.

Ако предложеният законопроект бъде приет в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване.