Министър Захариева подаде сигнал до главния прокурор във връзка с издадени разрешения за строеж в имоти в съседство на плаж „Корал“

Министър Захариева подаде сигнал до главния прокурор във връзка с издадени разрешения за строеж в имоти в съсе

04 септември 2014 | 10:06

Заместник-министър председателят по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева подаде сигнал до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров във връзка със законосъобразността на разрешения за строеж за 11 имота в землището на община Царево и извършените презаверки. Разрешенията са издадени от главния архитект на общината.
Девет от имотите са в м. „Смайлов чаир“, землището на с. Лозенец, като някои от тях граничат с плаж „Корал“. При последната проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол през месец август т.г., е установено, че от 18 издадени разрешения за строеж в сила са девет. Останалите са отменени от съда или са загубили правната си сила.
Общо 20 са издадените разрешения за строеж в два от имотите, които се намират в местността „Рибарницата“, землището на с. Лозенец, община Царево. От тях в сила към момента са седем разрешения. Останалите са без правно действие.
Проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установила, че издадените от главния архитект на Царево разрешения за строеж и направените презаверки са извършени при съществени противоречия със закона.
Установени са нарушения на действащата нормативна уредба по устройство на територията и строителството, както и на изискванията за застрояване. Разрешенията за строеж са издадени на основание одобрени инвестиционни проекти, които към момента на издаване на разрешенията за строеж са загубили правното си действие. Презаверките им са направени в нарушение на Закона за устройство на територията.
Разрешенията за строеж са издадени без да бъде проведена процедура по оценка за съвместимостта, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.
Решенията по оценка за въздействие върху околната среда и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения към момента на издаване на разрешенията за строеж и на извършените презаверки също са загубили правното си действие.
Проверката е установила също, че за всички разрешени строежи не е осигурено присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
По преценка за наличие на тежки пороци на посочените разрешения за строеж министър Захариева изпрати сигнал до главния прокурор да бъде подаден протест с искане за прогласяване на нищожността им.