МРРБ ще изгради единна система и регистър за управление на имотите държавна и общинска собственост

МРРБ ще изгради единна система и регистър за управление на имотите държавна и общинска собственост

21 февруари 2021 | 14:54

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сключи договор за изпълнение на Проект BG05SFOP001-1.019-0001 „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” по Приоритетна ос  № 1 „Административно обслужване и е-управление“

Изпълнението на проекта включва две дейности:

Дейност 1: Изготвяне на предложения за нормативни промени и проект на техническо задание за изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост.  Минималният пакет от нормативни актове, които ще бъдат актуализирани включва: Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Ще бъдат анализирани и работните процеси, свързани с изграждането на система за управление на собствеността.

Дейност 2: Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост. Ще бъде разработен единен регистър на държавната и общинската собственост, който ще съдържа информация от регистрите за имотите – държавна и общинска собственост, водени от ведомства и общини, с изключение на актовете, маркирани с гриф за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

 В него като минимум ще се вписват данни за: данъчна оценка, предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Чрез системата ще могат да осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост. Ще могат да се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процеса.

Ще бъде разработено електронно ръководство за работа и наръчник за администраторите. Заложени са и специализирани обучения на минимум 700 служители за работа със системата и регистъра.

Общата стойност на проекта с включени 3% разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация възлиза на: 3 117 532,93 лв., от които 2 677 500 лв. е европейското финансиране от Европейския социален фонд, а 472 500 лв. национално съфинансиране.

Начална дата за изпълнение на проекта: 28 януари 2021 г.

Крайната дата на изпълнение на проекта – 31 юни 2023 г.

 

        ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект “Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

mrrb