МРРБ ще създаде условия за окончателно завършване на пътя Подкова - Маказа

МРРБ ще създаде условия за окончателно завършване на пътя Подкова - Маказа

04 ноември 2007 | 23:12
Експертна комисия от Агенция “Пътища” обсъди изпълнението на договорите за изграждане на подходния път Подкова - Маказа към българо - гръцката граница. Новият път е част от трасето на пан-европейския коридор № 9. На заседанието присъстваха и представители на изпълнителите от турския консорциум "Киска-Тюран Хазинедароглу" и от германския холдинг "ДиВи Консулт”. В началото на тази седмица зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Димчо Михалевски се запозна на място с хода на строителните работи по изграждането на новия път до границата с Република Гърция. По време на посещението бяха констатирани сериозни проблеми, свързани със спецификата на геоложката структура на трасето, с активизиране на свлачищни процеси и необходимостта от допълнителни укрепителни дейности. Основните причини за възникването на тези проблеми са пропуски в инженерно-геоложкия проект. Изготвено е допълнително проектиране и са предвидени дейности за укрепване на дълбочинните изкопи. Комисията е упълномощена да проведе преговори с изпълнителите на проекта за уточняване на единични цени за различните видове допълнителни работи, както и да определи срок за окончателно завършване на проекта. Изграждането на пътя Подкова - Маказа се финансира по програма ФАР-трансгранично сътрудничество България - Гърция. Проектът предвижда строителство на 18 км нов път към ГКПП и рехабилитация на 2 км от съществуващ път. Договорите за строителство и независим строителен надзор бяха подписани в края на 2002 г. Общата стойност на предвидените в тях строителни работи е 18, 616 млн. Евро, от които 14,620 млн. Евро са осигурени от програма ФАР. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb