Набират юридически лица със съвещателен глас за членове на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Набират юридически лица със съвещателен глас за членове на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на ре

04 ноември 2022 | 17:57

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството откри процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на програмата. Поканата е към организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, опазването на околната среда, образованието, науката и културата. В процедурата могат да участват и организации, работещи в сферата на устойчивото развитие, опазването на културното наследство, общественото здраве, стратегическото и пространствено планиране, както и в сферата на регионалното, териториалното или градското развитие.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото ѝ изпълнение. Разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране. Следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения. Следи и годишните и окончателни доклади и др.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор. Сред изискванията е също да са действащи и да извършват дейност не по-малко от 2 години. Трябва да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики. Те трябва да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

В срок до 25 ноември 2022 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора на електронна поща oprd@mrrb.government.bg

Допълнителна информация и заявление за участие могат да бъдат намерени в секция „Обяви“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.