Народни представители обсъдиха с министър Цеков напредъка по ВиК проекти във Враца и Смолян

Народни представители обсъдиха с министър Цеков напредъка по ВиК проекти във Враца и Смолян

14 юли 2023 | 18:38

Народни представители обсъдиха с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков напредъка по ВиК проекти, които се изпълняват с европейско финансиране в областите Враца и Смолян.

ВиК операторите довършват  изпълняваните от тях интегрирани водни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. На срещи днес министър Цеков запозна народните представители Деница Симеонова и Михал Камбарев с възможностите за довършване на проектите в срок, които ще подобрят ВиК услугите за населението в двете области.

Проектът за изграждане на ВиК инфраструктура в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца територия предвижда реконструкция на довеждащ водопровод и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в градовете Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина, както и в подобрения в съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води за Враца и Козлодуй. Финансовият напредък върви с по-бавни темпове, което налага предоставянето на допълнителни оборотни средства на дружеството, както с цел ускорение процесите по разплащане на свършената работа по отделните договори с изпълнителите, така и за гарантиране на нормалното функциониране на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца и изпълнение на ежедневните дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Министър Цеков запозна народния представител от област Враца Деница Симеонова със стартиралата вече процедура, по която „Български ВиК Холдинг“ ЕАД ще отпусне оборотен заем в размер на 3,5 млн. лв. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца за довършване в срок на дейностите по проекта.

С реализирането му ще се подобри качеството на предоставяните услуги (водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води) в област Враца и ще се постигне съответствие с нормативните изисквания на европейското и национално законодателство.

По-късно министър Андрей Цеков обсъди с народния представител от област Смолян Михал Камбарев изпълнението на проекта по ОПОС на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян. По него се изгражда нова и реконструира водопроводна и канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок. Дружеството извършва реконструкция на главен градски колектор и на пречиствателните станции за питейни води „Хубча” и „Превала”. Предвидено е и изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор към ПСОВ Смолян. Цеков и Камбарев обсъдиха подписания анекс между ВиК дружеството и УО на ОПОС за актуализация на бюджетите на изпълняваните обекти, съответно за увеличението на нетната стойност на собствения принос на оператора и необходимостта от ускорение темпа на изпълнение на строително монтажните работи. В тази връзка „Български ВиК Холдинг“ ЕАД е разгледал и одобрил искане за предоставяне на заем от 15 млн. лв. под формата на оборотни средства на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян. Допълнителното финансово подпомагане ще гарантира успешното приключване на проекта в установените срокове, като ще подпомогне дружеството да не изпадне в затруднение при обезпечаване на текущите плащания по АДБФП. Министър Андрей Цеков се ангажира в максимално кратък срок да разгледа проекта и да го придвижи за отпускане на необходимото финансиране.

Изпълнението на проектите ще подобри предоставяните от двата ВиК оператора услуги, което ще повиши качеството на живот за жителите на областите Враца и Смолян. В резултат на инвестициите ще бъдат намалени загубите на вода и ще се осигури непрекъснатост на водоподаването. Ще се намали също рискът от замърсяване на водни басейни и подпочвени води чрез по-доброто събиране на отпадъчни води и тяхното отвеждане и пречистване. Не на последно място разходите на водоснабдителните дружества ще бъдат оптимизирани.