Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт"

Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сгр

19 декември 2022 | 17:06

В качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД), Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, официално публикува Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани в Информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg.

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат:

  • Всички общини на територията на Република България;
  • Областни администрации;
  • Министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

Допустими обекти в рамките на процедурата са административни сгради, сгради за култура и изкуство, сгради за спорт, които са държавна/общинска собственост.

Подаването на ПИИ по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за МВУ, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 28.04.2023 г.

 

 

mrrb
  • Прикачени файлове (7)
    Заповед на Ръководителя на СНД
    Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура
    Документи за попълване
    Документи за информация
    Условия за изпълнение
    Таблица за отразяване на възражения и предложения по проекта на насоки
    Покана за кандидатстване процедура
Прикачени файлове (7)