Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

08 април 2020 | 12:28

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,092 млн. лв., с конкретен бенефициент Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и допустим партньор Агенция „Пътна Инфраструктура“. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 08 юни 2020 г.

Основната цел на процедурата е подобряване на безопасността на движението по пътищата от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа, посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за повишаване на пътната безопасност по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения. Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортните произшествия, данни за транспортното натоварване, специфични климатични условия и др.

Посочените мерки са насочени към намаляване на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и по този начин допринасят за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в страната.

Насоките за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

mrrb
  • Прикачени файлове (7)
    Заповед за Насоките за кандидатстване
    Насоки за кандидатстване
    Документи за кандидатстване (за попълване)
    Документи за информация (1)
    Документи за информация (2)
    Писмо с изх. № 04-16-133/19.03.2020 г. на Министерство на финансите
    Справка за получени коментари и предложения от заинтересованите лица
Прикачени файлове (7)