Нормативни актове

Министерството на регионалното развитие благоустройството работи по създаването и усъвършенстването на нормативната уредба в следните области:

І. Регионално развитие
ІІ. Собственост. Концесии
III. Обществени поръчки
IV. Геодезия, картография и кадастър
V. Устройство на територията
VI. Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
VІI. Жилищни и общественообслужващи сгради
VІІI. Производствени сгради и съоръжения
IX. Строителни конструкции
Х. Пожарна и взривна безопасност
ХI. Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
ХІI. Околна среда и отпадъци
XIII. Защита от шум. Изолации в строителството
ХIV. Енергийна ефективност
ХV. Топло-, електро- и газоснабдяване
ХVI. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
XVII. Транспортна инфраструктура
ХVIII. Геозащита
ХIХ. Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения. Водоползване
ХХ. Здравословни и безопасни условия на труд
ХХI. Безопасна експлоатация и технически надзор
ХХII. Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях

 

  • Прикачени файлове (1)
    Списък на действащата към 01.01.2024 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството 2024-01-15 14:47:55
Прикачени файлове (1)