Обществено обсъждане на Ръководство за кандидатстване по първа отворена покана по програма NTERREG VI-A Гърция - България 2021-2027

Обществено обсъждане на Ръководство за кандидатстване по първа отворена покана по програма NTERREG VI-A Гърция

16 ноември 2023 | 11:45

Във връзка с предстоящо обявяване на първа покана за подбор на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027 публикуваме за обществено обсъждане Ръководство за кандидатстване.

Ръководството за кандидатстване е документ, разработен, за да помогне на кандидатите да разберат по-добре стъпките и правилата за кандидатстване по първата покана. Поканата ще бъде отворена за национални, регионални или местни публични органи; публичноправни органи (както са определени в член 2, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС); частноправни органи – организации с нестопанска цел, основани съгласно частното право; международни организации, регистрирани съгласно националното законодателство на държавите-членки на Програмата и Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС). Основната цел на поканата е подбор на проектни концепции в областта на следните специфични цели на програмата:

  • Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика
  • Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване
  • Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда
  • Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации

Прогнозния бюджет за първата покана е общо 32 050 467,10 евро, като финансирането от ЕС 80%. Останалите 20% от бюджета на всеки партньор са национално съфинансиране, което за българските бенефициенти се осигурява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган.

Всички заинтересовани страни са поканени да участват в тази обществена консултация и да споделят своите коментари и предложения. Моля да изпращате своите коментари на: na-gr-bg@mrrb.government.bg до 30 ноември 2023 г. След приключване на обществената консултация Ръководството за кандидатстване ще бъде предложено за одобрение от Комитета за наблюдение на програма Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027.

Ръководството за кандидатстване може да намерите като прикачен файл.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    1st CALL FOR PROJECT PROPOSALS
Прикачени файлове (1)