Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.

Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B

19 януари 2016 | 13:08

 В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган на ОПРР, публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“.

Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, утвърдена от министъра на образованието и науката. Конкретни бенефициенти по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са висши училища, посочени в т.4.4.1 Допустими кандидати от проекта на Насоките за кандидатстване.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 26.01.2016 (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg
Документът е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Предстоящи схеми 2014-2020
 
  • Прикачени файлове (1)
    Насоки
Прикачени файлове (1)