Обявена е процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Обявена е процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение н

10 април 2023 | 11:03

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма за развитие на регионите (ПРР).            

Конкретни бенефициенти по процедурата са 50 градски общини в качеството им на потенциални бенефициенти по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ по ПРР.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000,00 лева, а крайният срок за кандидатстване е 16 май 2023 г., 19:00 ч.

mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Заповед_Указания_8.006
    Насоки за кандидатстване
    Документи
    Справка за получени коментари и предложения на заинтересованите лица
Прикачени файлове (4)