Одобрен е междинният доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Одобрен е междинният доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република Българ

17 юли 2019 | 13:10

Положителна промяна се отчита на ключовите макроикономически индикатори в социалното и икономическото развитие на България през периода 2012-2017 г. Това се дължи основно на общата динамика на развитието на страната след 2012 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС, които, макар и частично, възстановяват в известна степен растежа от преди 2009 г. Това сочи анализът на резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода 2012-2022 г., одобрена от Министерския съвет.

НСРР е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Анализът на изпълнението на НСРР 2012-2022 г. показва, че определената в нея рамка на политиката за регионално развитие на страната като цяло се изпълнява, като основен принос имат инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Отчита се постигнат напредък над планираното по реализация на два от приоритетите - икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда, както и социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие на човешкия капитал, чрез реализираните проекти за изграждане и реконструиране на сгради и обекти на културата и обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време. Наблюдава се и изразен напредък в изпълнението на мерки, свързани с повишаване дела на населението, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие, както и напредък, свързан с изграждането на нови пътища (автомагистрали и републикански пътища I клас) и нарасналия дял на домакинствата с достъп до интернет.

Анализът показва също, че определената рамка на политиката за регионално развитие на страната като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на районите, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието, свързани с конкурентоспособността им и способността им да предложат привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители - инфраструктура, работещи институции, опростяване на бизнес средата.

За периода 2010-2016 г. се наблюдава силно ограничен напредък в преодоляването на междурегионалните различия в страната. Сред шестте района от ниво 2, на двата полюса на развитието са Югозападния - на първо място по всички разглеждани показатели, и Северозападния - на последно.

Като препоръки за подготовка на следващия програмен период след 2020 г. в междинния доклад е посочено, че паралелно с дискусиите на ниво ЕС, следва да стартира процесът на подготовка на стратегическите и програмните документи по политиката за регионално развитие.

Междинната оценка за изпълнението на НСРР за периода 2012-2022 г. е изготвена в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие. В нея е направена обобщена оценка на степента на напредък в постигане на целите на НСРР към 2018 г. и анализ на показателите за изпълнението на НСРР.