Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

15 април 2016 | 09:27

С Решение № РД-02-36-333/14.04.2016 на Ръководителя на Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е одобрена BG16RFOP001-1.040-0005 "Инвестиционна програма на Столична община" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. С настоящото Решение се одобрява най-голяма Инвестиционна програма по процедурата. 

Общият размер на Инвестиционната програма възлиза на 279, 7 млн.лв, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 238,3 млн.лв.
Инвестиционната програма на Столична община включва част от проектите, заложени в одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. Проектите са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, развитие на системите на градския транспорт.
С одобряване на Инвестиционната програма на Столична община броят на одобрените Инвестиционни програми по ОПРР 2014-2020 вече наброява 24.  
Общините максимално бързо следва да се подготвят и подадат проектни предложения към Междинните звена. 
Очакванията на УО на ОПРР са, че при максимална мобилизация на общините, до края на 2016 г. ще бъдат разплатени към общините и първите авансови и междинни плащания по програмата.
 
mrrb