Одобрени са Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.

Одобрени са Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно ра

25 май 2009 | 10:26

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов са одобрени Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 година, на основание чл.17, т.8 на Закона за регионалното развитие.
Методическите указания касаят разработването на актуализирани документи за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2009-2015 г. и на регионалните планове за развитие,  областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие за периода 2009-2013 г. Те ще изяснят подхода и метода на работа и ще дадат конкретни насоки относно разработването на структурата и съдържанието на актуализираните документи за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие до края на периода на тяхното действие.
Методическите указания са публикувани на страницата на МРРБ в частта „Нормативни актове – Стратегии, програми и планове”.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”