Одобрени са първите проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ по ОПРР

Одобрени са първите проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ по ОПРР

05 май 2016 | 10:03

С Решения на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са одобрени първите четиринадесет проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти възлиза на 180 млн. лв. Те са насочени към реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища в областите Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, София и Стара Загора.
Общата дължина на предвидените за рехабилитация/реконструкция пътни отсечки е 248 км.
Инвестициите са предназначени за подобряване на достъпността на българските градове и тяхната свързаност с TEN-T мрежата, което ще доведе до по-добро социално и регионално сближаване и осигуряване на възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал.