Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

31 май 2016 | 15:51

Управляващият орган одобри всички 39 Инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” беше обявена на 10.07.2015 г., с конкретни бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система (Столична, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Разград, Смолян, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово и Панагюрище ). Общият размер на БФП на процедурата възлиза на 1,3 млрд.лв.
Одобрените Инвестиционни програми ще подкрепят реализацията на проектите, заложени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност на административни публични сгради и многофамилни жилищни сгради, и развитие на системите на градския транспорт.
Съгласно чл. 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. УО на ОПРР определи за Междинни звена общините на 39 града, като им делегира права за избор на операции съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 и по-специално подбора на проектите за финансиране от Инвестиционната програма по настоящата процедура.
Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.
Очакванията на УО на ОПРР са, че при максимална мобилизация на общините, до края на 2016 г. ще бъдат одобрени и разплатени към общините и първите авансови и междинни плащания по програмата.