Одобрено е изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

Одобрено е изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

11 май 2023 | 13:44

Министерският съвет одобри изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. След проведеното обществено обсъждане и отразяване на някои от предложените промени се постига допълнителна яснота по отношение на механизма, по който ще се реализира държавната политика по регионално развитие, вкл. изпълнението на новия за страната ни инструмент Интегрирани териториални инвестиции. Уреждат се условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Прецизирана е също така организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, както и наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

С предложената нормативна промяна се цели да се постигне ефективно прилагане на разпоредбите на изменения Закон за регионалното развитие, който е в сила от 13.03.2020 г., по-голяма яснота по отношение на детайлите в процеса на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, както и изясняване на правилата по отношение на функционирането на регионалните съвети за развитие.

Предлаганите промени в правилника са от ключово значение за стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, която е официално одобрена от Европейската комисия.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството