Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020

13 януари 2021 | 13:09

Свободен ресурс в размер на 279 839 евро се пренасочва от Приоритетна ос 2 "Туризъм" към Приоритетна ос 1 "Околна среда" на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020. За целта Министерският съвет одобри изменение на програмата, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II. Това дава възможност за финансиране на допълнителни дейности по стратегическия проект "Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH COLLABs)", който подкрепя научни центрове в Бургас и Одрин за изследване и мониторинг на екологичното състояние на местните екосистеми и кореспондира с дългосрочната стратегия на ЕС за син растеж.