ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малкит

15 ноември 2019 | 16:26

Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта

Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПРР за 2019 г. е предвидено в края на месец ноември 2019 г. да бъде обявена процедура на конкурентен подбор BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Основна цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради.

Предвид че към настоящия момент, ОПРР 2014-2020 е единствената програма, която подкрепя с безвъзмездни средства мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Ви информираме че отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта.

Промените имат за цел да се разшири обхвата на допустимите за финансиране сгради с всички, които отговарят на изискванията за многофамилна жилищни сгради, включително с над 35 самостоятелни обекти. По този начин по процедурата ще бъдат облагодетелствани повече крайни домакинства и съответно проектите ще имат пряк ефект върху по-голяма целева група.

В допълнение Ви информирам, че допустими кандидати по процедурата са общините: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

С всички условия и изискванията за кандидатстване по процедура „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ ще може детайлно да се запознаете след публикуване на Насоките за кандидатстване, в края на месец ноември, на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 (http://www.bgregio.eu), в меню „Актуални“ процедури.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството