Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

21 ноември 2014 | 13:32

 Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга. 

За тази цел оперативната програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Приоритетите, които получават финансиране от програмата, са Устойчиво и интегрирано градско развитие, Регионална и местна достъпност, Устойчиво развитие на туризма и Местно развитие и сътрудничество.

http://www.bgregio.eu/