Отчет на дейностите и инициативите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в мандата на служебния кабинет януари-април 2017 г.

Отчет на дейностите и инициативите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в мандата н

03 май 2017 | 15:10
Прикачени файлове (1)

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) В МАНДАТА НА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

 

 1. Осигуряване нормалното протичане на предсрочните парламентарни избори за 44-то Народно събрание – честни и демократични.
 • Организацията на изборния процес по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в частта за която отговаря МРРБ – ГРАО, беше извършена в съответствие с утвърдения план-график и по най-високите стандарти.
 • ГРАО продължава работата си по изборите с проверка за гласуване в нарушение на правилата на Избирателния кодекс на произведените избори за народни представители, включително проверка на решенията по чл. 39 от Избирателния кодекс и на удостоверенията по чл. 40 от Избирателния кодекс, по ред определен с решение на ЦИК.

 

 1. Сектор пътна инфраструктура:
 • Подготвена и внесена апликационна форма за получаване на европейско финансиране за изграждане на лотове 3.1 и 3.3 и тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, забавена от 2014 г.
 • В рамките на мандата на служебното правителство приключи работа комисията за конкурса за изработване на разширен идеен проект на автомагистрала „Струма“ в участъка Крупник – Кресна, в който има избран проект.
 • Извършена бе проверка на всички пътни съоръжения и състоянието на пътната инфраструктура в страната от компетентните органи. В резултат са изготвени доклади с констатации и препоръки, включващи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за постигане на пътна безопасност. АПИ предприе действия като към 24.03.2017 г. преструктурира бюджета си, определен за поддържане и текущ ремонт и поддържане на РПМ, с което отдели средства за изпълнение на предвидените краткосрочни мероприятия за подобряване състоянието на тунелите, съвпадащи с TEN-T мрежата.
 • Във връзка с трагичния инцидент в тунел „Ечемишка“ от 5 февруари, бяха предприети спешни ремонтни дейности за възстановяване на движението и осигуряване безопасността на преминаващите, приключили в рамките на 5 дни.
 • МРРБ инициира среща с браншовите организации за обсъждане на идеите за сформиране на отделно звено /структурна единица по безопасност на пътните инфраструктури в експлоатация, която да разработи конкретна стратегия, включваща приоритизация на мерките по основен ремонт и текущо поддръжане на пътната инфраструктура и осигуряване на безопасността на гражданите.

 

 1. Изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“:
 • Работата по Програмата продължи като за 2 месеца и половина има 73 сгради повече завършени сгради с Акт 16. Пусната бе обществена поръчка за създаване на информационна система за проследяване на изпълнението по програмата и да осигурява необходимата публичност, достъпност и прозрачност по нея.
 • Чрез провеждане на серия от работни срещи се постигна ускоряване на сключването на анекси между общини и ББ; изяснени са неясноти по Програмата с МФ, ББР и общините.

 

 1. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:
 • Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. одобри на 28 април предложеното изменение на Приоритетна ос 1 на Програмата и даде мандат на Управляващия орган на програмата - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на МРРБ да договори изменението с Европейската комисия в срок до края на месец май 2017 г. С промяната ще се осъществи прехвърляне на ресурс в размер на 213 млн. лв. от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“ към Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по Приоритетна ос 1 на Програмата. Така предложената промяна ще отговори на големия интерес на общините към модернизацията на образователната инфраструктура: детски градини, училища и спортната база към тях.
 • За посочения период са верифицирани разходи по проекти, изпълнявани по ОПРР 2014-2020 г., в размер на 7 млн. лв.
 • Одобрените за изплащане средства за отчетния период са в размер на 28 млн. лв., в т.ч. 10,4 млн. лв. реално изплатени средства към бенефициенти по програмата.
 • За отчетния период е изготвен и изпратен на Сертифициращия орган (дирекция “Национален фонд” към МФ) Междинни доклади по сертификация № 2 и 3 с обща стойност на включените в тях верифицирани разходи в размер на 8 302 452,35 лв.
 • Сертифицираните разходи по ОПРР 2014-2020 г. за периода м. февруари – м. април 2017 г. са в размер на 3 416 059,89 лв.
 • През отчетния период по програмата са подадени общо 12 проектни предложения;
 • Подготвени и съгласувани са 21 решения за предоставяне на БФП;
 • Сключени са 18 договора за предоставяне на БФП в размер на 164,4 млн. лв. или 5 % от бюджета на програмата;
 • Регистрирани са общо 18 искания за изменение на административен договор и са сключени 5 анекса. 
 • Постигнатото финансово изпълнение по ОПРР 2007-2013 г. към 31.03.2017 г. е в размер на 95,48 % от бюджета на програмата.
 • За периода февруари – 24.04.2017 г. са верифицирани разходи в размер на 7 млн. лв. по фонд „Солидарност“ на ЕС
 • Обработени са 7 бр. искания за окончателно плащане и 1 бр. искане за авансово  плащане на стойност 332 283,48 лв. на община Враца.

 

 1. Управление на териториалното сътрудничество

В периода края на месец януари – месец април 2017 г. са постигнати следните резултати по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва и които се управляват от Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

 • Подписани са 33 договора за субсидия на обща стойност 8 419 205 евро по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България – Турция 2014-2020.
 • Одобрени са за финансиране 49 проекта на обща стойност 48 625 310 евро по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 (Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ и Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“).
 • Одобрени са за финансиране 37 проекта на обща стойност 33 023 731 евро по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.
 • В рамките на периода края на месец януари – месец април 2017 г. са извършени плащания по програмите за ТГС по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Турция и България – Македония 2007-2013 в размер на 593 779 евро.
 • Сключени са 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране по Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 и Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на обща стойност 2 531 987 лева. Разплатените средства по договори за национално съфинансиране за програмен период 2014-2020 възлизат на 1 276 257 лв. Разплатените средства по изпълнени договори за национално съфинансиране (програмен период 2007-2013)  възлизат на 207 632 лева.
 • На 31 март е публикувана третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Поканата е отворена по ПО 1 „Добре свързан регион“, ПО 2 „Зелен регион“ и ПО 3 „Безопасен регион“, с наличния свободен финансов ресурс по тези оси в размер на 109 516 290 евро.
 • По първа покана за предложения по Програма за ТНС „Дунав“ 2014- 2020 са сключени 12 договора за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 320 987 лева. Проведен информационен ден по Програма за ТНС „Дунав“ 2014-2020 във връзка с отварянето на втората покана за предложения в началото на май 2017 г. с продължителност от един месец.
 • Проведен информационен ден по Програма „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020 във връзка с отварянето на третата покана за набиране на проектни предложения (обявена на 1 март 2017 г. с продължителност от един месец).
 • Подготвени и координирани неформално с Европейската комисия из менения на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по ИПП 2014-2020 (България – Сърбия, България-Турция и България – Македония) във връзка с представяне на Рамка за изпълнение на програмите, в т.ч. междинни цели за края на 2018 г. Процедурата по изменение е изискана от ЕК в началото на месец януари т.г със срок за представяне на ревизираните програми – края на м.април 2017 г. Предвижда се официалното внасяне на изменените програмни документи чрез системата на ЕК (SFC2014) да бъде извършено до края на месец април.
 • Стартира процесът по разработване на насоките за кандидатстване по вторите покани за набиране на проектни предложения по програмите ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС 2014-2020 (България – Сърбия, България-Турция и България – Македония) като в началото на месец май април ще бъдат обявени за публично обсъждане.

 

 1. Българско председателство на Съвета на Европейския съюз
 • Въпреки че МРРБ няма преки ангажименти във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в частта „инфраструктура“, експерти на министерството оказаха съдействие на структурите, пряко ангажирани с преустройство и адаптация на сградата на Националния дворец на културата за целта, чрез участието си в специализираните работни групи по проекта.
 • Освен експертно съдействие за преустройството и адаптацията на основната сграда за Председателството - Националния дворец на културата, подготовката на МРРБ по приоритетите и събитията от неговите компетенции върви по план и няма отворени въпроси или забавяне.

 

 1. Водоснабдяване и канализация

  7.1 Във връзка с информация за завишени показатели на уран в питейната вода на гр. Хасково са предприети следните своевременни действия:
 • Взети проби и своевременно затворени посечените кладенци, съгласно предписанията на БД ИБР.
 • Чрез изграждане на нови връзки, ВиК операторът извърши реорганизация на водоснабдяването с цел намаляване на последствията от изключването на водоизточници.
 • ВиК операторът осигури водоноски в съответствие с разпореждането на РЗИ.
 • Участие на представители на МРРБ в междуведомствена работна група с МЗ и МОСВ.

  7.2 Действия за решаване на проблем с водоснабдяването на гр. Севлиево
 • Във връзка със аварийна ситуация с водоснабдяването в община Севлиево, бе изготвен експертен анализ от МРРБ и проект за ПМС за осигуряване на финансиране за справяне с него. Приемането му би довело до спешно подобряване на ситуацията, непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на експлоатационните разходи за поддръжка, намаляване на загубите на вода, както и подобряване качеството на услугата водоснабдяване за населението от общините Севлиево, Априлци, Габрово и Дряново.

  7.3 Проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС 2014 – 2020), по които МРРБ е бенефициент:

- Приеха се доклади за изпълнение на фаза 1 от 14-те проекта, с които се разработват  регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и апликационни форми за кандидатстване за финансиране от ОПОС на обекти в 14 административни области в страната и се извършва разплащане на извършената работа по договорите на стойност близо 8,7 млн.лв.

- Подготвиха се технически спецификации за тръжни документации за дейности обособени в 30 самостоятелни позиции на 9 бр. обществени поръчки с обща стойност 4 млн. лв., без ДДС., за проектите, по които МРРБ е бенефициент и които се финансират от ОПОС 2014-2020 за дейности, с които се развива нормативната и договорна уредба в отрасъла, изгражда се административен капацитет, организират се събития за информация и публичност на провежданите реформи и др.

          7.4 Проекти, финансирани и съфинансирани от държавния бюджет:

 • За изпълнение на инвестиционната програма за обектите, финансирани от държавния бюджет, за 2017 г. одобрените суми са за дейности и обекти на стойност близо 12,7 млн. лв., от които за 10,5 млн. лв. са сключени 28 споразумения с общини за изпълнението на ВиК обекти. По сключените споразумения в 8 общини са подписани договори и през периода на служебния кабинет започна изпълнението на дейности по тях, в 4 общини са обявени тръжни процедури, а в 16 общини документацията за процедурите е в процес на подготовка.

 Продължи работата по строителството на язовири финансиране от Световната банка, предназначени приоритетно за питейно битово водоснабдяване.

 

 1. Устройство на територията и национална експертиза
 • Работна група, която разглежда и приема етапите при изработване на ОУПО по сключени споразумения за финансово подпомагане между МРРБ и общини – бенефициенти, в изпълнение на действащи споразумения (185 бр.) сключени през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. между МРРБ и общини-бенефициенти, разгледа документи и одобри финансови трансфери в размер на 271 228,80 лв.

 

 1. Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство
 • Работи се по преценка на необходимостта от актуализация на статистическата и аналитичната информация, съдържаща се в проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони (ЦИП), като част от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Проектът на ЦИП е публикуван на интернет страницата на МРРБ. Целта му е прецизиране на параметрите на програмата, като база за продължаване на консултациите и съгласуване на дейностите с Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика и други заинтересовани страни.

 

     10. Благоустройство и геозащита

 • С оглед безпрепятствено осъществяване на нормативно възложените отговорности на МРРБ, се сключиха конкретни договори с държавните дружества за геозащита („Геозащита“ ЕООД - Варна, „Геозащита“ ЕООД - Перник и „Геозащита Плевен“ ЕООД).
 • С оглед предотвратяване на опасността от възникване и развитие на неблагоприятни геодинамични процеси е подготвено и изпратено указателно писмо до областните управителите, АПИ и дружествата за геозащита за предприемане на превантивни действия за обследване на потенциално застрашени от активизиране свлачища, представляващи непосредствена заплаха за населението и инфраструктурата.
 • Осъществен е предварителен контрол на постъпили 23 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

     

      12. Търговски дружества

 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата в 41 търговски дружества. Съгласно отчетените резултати, представени в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 33 броя дружества отчитат балансова печалба за 2016 г., като съответно 8 броя дружества приключват с отрицателен финансов резултат.
 • Годишните финансови отчети на всяко едно от дружества за 2016 г. и за предходни отчетни периоди са заверени от независими одитори.
 • Управителните органи на търговските дружества, отчитащи отрицателен финансов резултат, са уведомени и следва да изготвят и представят в срок до 30.06.2017 г. в МРРБ – оздравителни програми за дейността на дружествата.

 

    12. Държавна собственост

 • За периода януари-април 2017 г са приети 11 решения на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за промяна характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост за управление на ведомства и общини, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост на общини, в т. ч. и съгласуване на съвместни доклади на ведомства.
 • Дадени са 198 указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост, отговори на жалби, сигнали, молби и искания за становища от ведомства, търговски дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, писма за окомплектоване на образувани в МРРБ преписки.

 

    13. Агенция по геодезия, картография и кадастър

 • През отчетният период влязоха в сила КККР за неурбанизираните територии на 23 броя землища в община Търговище и Антоново, област Търговище; община Варна, област Варна; община Плевен, област Плевен; община Родопи, област Пловдив и община Пазарджик, област Пазарджик. Във връзка Специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, бяха приети дейностите по определяне местонахождението на охранителните зони „А” и „Б”, попадащи в землището на гр. Бургас, с което са определени границите на охранителните зони „А” и „Б” на цялата територия на Черноморското крайбрежие.
 • Извършен анализ на работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър посочи стратегически проблеми, включително системна липсата на отчети и годишна програма за дейността на АГКК, които се изискват в изпълнение на чл. 94, ал. 4 от ЗКИР. (Последните отчети и годишни програми по чл.94 от ЗКИР са приети от МС за 2009 г. и за 2012 г.)
 • За периода януари-април 2017 г. са изготвени и са в процес на междуведомствено съгласуване Програмата за 2017 г. и отчетът за 2016 г.
 • Отсъства също и Дългосрочна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър. Със заповед на изпълнителния директор на АГКК вече е сформирана работна група за изпълнение на тази задача.

 

     14. Дирекция за национален строителен контрол

 • Постъпили и обработени 12 779 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.
 • Проведени 109 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при които са реализирани приходи от такси в размер на 21 600 лв.
 • В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 757 строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, инфраструктурни и други обекти.
 • През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 7 063 проверки.
 • От РОНСК към РДНСК са извършени заложените в одобрения график, комплексни планови проверки на 134 общински/районни администрации по изпълнение на задълженията им по ЗУТ.
 • През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 150 индивидуални административни акта.
 • За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 138 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
 • По провеждане на дейността по административно-наказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са проведени 166 административно-наказателни производства.
 • В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 75 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на цялата страна. 
 • Прикачени файлове (1)
    Отчет на МРРБ януари - април 2017 г.
Прикачени файлове (1)