Отнето е разрешението за оценяване на съответствието на строителни продукти на “СЖС България” ЕООД

Отнето е разрешението за оценяване на съответствието на строителни продукти на “СЖС България” ЕООД

04 ноември 2007 | 23:12
Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде заповед за отнемане на разрешението за оценяване съответствието на строителни продукти на “СЖС България” ЕООД. Заповедта е издадена заради констатирани редица несъответствия при оценяването на съответствието на строителни продукти. Дружеството беше едно от 15-те юридически лица за оценяване на съответствието. Тяхната дейност трябва да гарантира пускането на пазара и влагането в строежите само на безопасни строителни продукти, които съответстват на изискванията, регламентирани в Закона за устройство на територията и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Наредбата въвежда Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти и определя конкретните задължения и отговорности на производителя, както и на лицата за оценяване на съответствието. Съгласно наредбата отговорността за произвеждания строителен продукт е на производителя, който е длъжен да гарантира съответствието на своя продукт посредством внедрена и функционираща система за производствен контрол. Във връзка с това издадените до момента сертификати от “СЖС България” ЕООД остават валидни до изтичане на срока им на валидност. Производителите, които в момента са в процедура по издаване на сертификат, трябва да предприемат мерки за осъществяване на контакт с друго упълномощено лице за оценяване на съответствието. “Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”