Покана към представители на малки и средни предприятия, които да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за териториално сътрудничество Interreg VI-A Гърция-България 2021 – 2027

Покана към представители на малки и средни предприятия, които да участват в състава на Комитета за наблюдение

17 януари 2023 | 16:04

Националният орган (НО) на програмата за териториално сътрудничество Interreg VI A  Гърция- България кани представители на малки и средни предприятия, които да участват в Комитета за наблюдение на програмата.

Лицата, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

  • да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на Interreg VI A Гърция- България 2021-2027 г., най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз;

В срок до 20.01.2023 г. всяко заинтересовано МСП може да подаде заявление за участие по програмата. Писменото заявление се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19 или на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg и na-gr-bg@mrrb.government.bg.

 Към писменото заявлението се прилагат следните документи:

  • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  • Декларация за обстоятелствата - Приложение 2 към Поканата;
  • Декларация за лични данни - Приложение 3 към Поканата;

В срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления, ръководителят на НО уведомява лицата, отговарящи на критериите и ги кани за излъчат един титуляр и до двама заместници като представители на МСП.

В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, представителите на МСП уведомяват писмено ръководителя на НО за излъчените представители (три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.

Заявлението за кандидатстване и приложенията към него може да намерите като прикачени файлове по-долу. 

  • Прикачени файлове (1)
    Документи
Прикачени файлове (1)