Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи

Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи

16 май 2016 | 10:03

Световна банка

Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи към

Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради - Програма за резултати

Групата на Световната банка (СБ), чрез програмата за финансово подпомагане "Програма за резултати", разглежда Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, стартирана от правителството на Република България. Основната цел на проекта за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е да реновира многофамилни сгради, с цел да се допринесе за по-висока степен на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на полезния експлоатационен период на сградите и осигуряване на условия за жизнената среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Проектът ще се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За целите на постигане на съответствие на Програмата с екологичните и социални защитни политики на СБ, българското и европейското законодателство и идентифициране и смекчаване на потенциалните рискове за околната среда, Световната банка, извърши цялостна оценка на екологичните и социални системи (ОЕСС). Основната цел на ОЕСС е да се оцени способността на общите национални екологични и социални системни политики и практики и тяхната роля за подпомагане изпълнението на проекта и за постигане на стабилна устойчивост на всички дейности по Програмата. Също така оценката определя пропуски и предлага мерки за тяхното преодоляване. Във връзка с националните изисквания и изискванията на СБ и като част от оценката, СБ ще оповести документът по ОЕСС на интернет страницата на Банката - www.worldbank.org, секция проучвания - и МРРБ – www.mrrb.government.bg - и в печатно копие в офиса на СБ от 16 май 2016 г. до 27май 2016 г., правейки го достъпен за широката общественост, неправителствени организации и други заинтересовани страни за коментари, въпроси и предложения. Моля да ги изпращате на следните адреси:

 Електронна поща: asamsonova@worldbank.org; Пощенски адрес: СТЦ „Интерпред“, бул. Драган Цанков № 36, бл. А, ет. 5, Световната банка;  Факс номер: 029712045

Представяне на ОЕСС и обществени консултации ще бъдат проведени след оповестяването. Заинтересованите страни са поканени да присъстват на представянето и да участват в дискусиите, като предоставят своя значим принос. Обществени консултации ще се проведат на 30 май 2016, от 15 до 17 часа, в зала G3 на СТЦ „Интерпред“, бул. Драган Цанков № 36.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Приложения
Прикачени файлове (1)