Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на

28 април 2021 | 16:43
Прикачени файлове (3)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020) кани Министерството на здравеопазването - в качеството му на конкретен бенефициент, да подаде проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Процедурата е на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между МЗ с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева.

Настоящата процедурата се предлага във връзка с въвеждане на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU, чрез изменение на ОПРР 2014-2020 и включване на нова Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. Приоритетът е програмиран в отговор на разпространението на COVID-19, което постави здравната система на Република България в условия на сериозно изпитание. Допълнителен ресурс от Европейския фонд за регионално развитие е осигурен по Тематична цел „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“. Средствата са допълнени към бюджета на ОПРР 2014-2020 и имат за цел да укрепят капацитета на здравната система и да създадат подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19 и създаване на готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Очакваните резултати са подкрепа на населението за безусловен достъп, навременно и безотказно лечение на пациенти със заразни заболявания, повишено качество на предоставяните здравни грижи, по-прецизна профилактика, за смекчаването на последици от следващи епидемични кризи, ограничаване на експозицията и риска от разпространение на вътреболнични инфекции, създаване на готовност и осигуряване на необходимото оборудване със съвременна апаратура и подобрена среда за пациентите при посрещане на нови епидемични вълни.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 19:00 ч. на 29.07.2021 г. (включително) в модула за електронно кандидатстване на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (3)
    Писмо от МФ
    Справка за получени коментари
    Насоки и приложения
Прикачени файлове (3)