Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните р

29 август 2018 | 18:00

В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. са получени 51 броя проектни предложения от общини бенефициенти. Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. Изпълнението на процедурата се извършва чрез подбор на проектни предложения, съгл. чл.2, ал.1 от ПМС № 162/5.07.2016 г. Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Общият размер на финансовите средства по процедурата (100% БФП) възлиза на 38 170 000,00 лева. Основна цел е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален - от 1 200 000 лв. за едно проектно предложение, което може да включва един или няколко обекта на интервенция – както жилищна, така и публична инфраструктура. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.

От началото на програмен период 2014-2020, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е обявил общо 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 3 млрд.лв. Подадените проектни предложения по програмата са 604. Към момента са сключени 512 договора, на обща стойност на БФП от 2, 309 млрд. лв.