Прекратява се процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Прекратява се процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално раз

12 ноември 2009 | 13:55

С Решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. и на основание Постановление №121 на Министерския съвет от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на Европейския съюз, се прекратява процедура по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-06/2009 ”Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в  градските агломерации”.

Процедурата се прекратява поради оттегляне на подадената Рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея от Министерството на здравеопазването, което е конкретен бенефициент по схемата.