Презентации и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог

Презентации и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен к

25 юни 2018 | 16:27

Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио за периода 2012-2015 г.

Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Информация за напредъка по изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014-202

Информация относно изпълнението на програмите за териториално сътрудничество през 2017 г. и предстоящите процедури през първо полугодие 2018 г.

Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

Състояние и перспективи пред образованието в Република България

Представяне на възможности за повишаване на сътрудничеството между обазователните институции, младежките организации и териториалните органи на изпълнителната власт от Национален младежки форум

Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020

  • Прикачени файлове (11)
    Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенци
    Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурен
    Информация за напредъка по изпълнението на Програма за развитие на селските райони
    Информация относно изпълнението на програмите за териториално сътрудничество през 20
    Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование
    Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-
    Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспор
    Информация за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2
    Състояние и перспективи пред образованието в Република България
    Представяне на възможности за повишаване на сътрудничеството между образователните
    Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Перни
Прикачени файлове (11)