Презентации и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил

Презентации и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и на Югозападен район, проведено на 14-1

25 юни 2018 | 16:40

 Борба срещу организираната киберпрестъпност.

 Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020.

 Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2018-2020.

 Междинна оценка и актуализация на Областна стратегия за развитие на Област София-град 2015-2020 г.

 Предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.

 Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    Борба срещу организираната киберпрестъпност
    Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развити
    Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за реги
    Междинна оценка и актуализация на Областна стратегия за развитие на Об
    Предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България
    Картиране на системата от стратегически документи за регионално разви
Прикачени файлове (6)