Приети са промени в Закона за пътищата

Приети са промени в Закона за пътищата

03 май 2023 | 14:39

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Досегашното понятие „Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние“ и „ЕУЕСТ“ се заменя с „Европейската услуга за електронно пътно таксуване“ или „ЕУЕПТ“. Тя е допълнителна по отношение на националната услуга за електронно пътно таксуване. Хармонизират се изискванията към доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Те трябва да си сътрудничат в пълна степен със структурите, събиращи пътна такса, при усилията им за правоприлагане. Така се повишава общата ефективност на електронните системи за пътно таксуване.

Прецизират се изискванията за изготвяне и поддържане на заявление за област на ЕУЕПТ. В него се определят общите условия за достъп на доставчиците на услугата до областите на ЕУЕПТ и условията за осъществяване на оперативна съвместимост.

С предложените промени се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. и националното законодателство се привежда в съответствие с европейското. Директивата цели електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

Направените в закона изменения въвеждат разпоредбите на директивата, предвиждащи сътрудничество за трансграничен обмен на информация в областта на нарушенията за неплащане на пътна такса по чл. 179, ал. 3 - 36 от Закона за движението по пътищата. По този начин се улеснява идентифицирането на нарушителите и налагането на съответни санкции.