Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения

Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжени

11 април 2017 | 17:07

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава за приключването на проект 2014 BG 16 SPО 001 - 021 „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснати от Европейската комисия средства от фонд Солидарност. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ ЕАД, гр.Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“.

На ВиК дружествата е предоставена безвъзмездна финансова помощ, в размер на 739 138,28 лв., разпределена, както следва:

  • на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич – общ размер на помощта - 560 594,72 лв. без ДДС, включително аванс от 470 082,85 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 90 511,87 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.
  • на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново – общ размер на помощта - 178 573,56 лв. без ДДС, включително аванс от 95 611,30 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 82 962,26 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.

Средствата са оползотворени за възстановяване на щети, нанесени на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в областите Добрич и Велико Търново по време на наводнението от 19 юни 2014 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонтно - възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството