Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

25 януари 2019 | 17:37

Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020.

В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения. Проектните предложения бяха оценявани на два етапа на – на административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Етап административно съответствие и допустимост преминаха общо 46 проектни предложения.

С решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 32,9 млн. лв.

Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” публикува Решенията за предоставяне на БФП и за отказ от предоставяне на БФП в меню „Договаряне“, подменю „Решения за БФП 2014-2020“. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране.

Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, по която са сключени 170 бр. договора на обща стойност над 167 млн. лв.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Очаква се дейности, които се изпълняват да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
    Решение № РД-02-36-127/24.01.2019 г. за отказ от предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
Прикачени файлове (2)