Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация в 14 обособени територии, обслужвани от съответните ВиК оператори

Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водосн

22 март 2017 | 12:08

Одобрени са докладите по първа фаза от разработването на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация. Те бяха разгледани на три заседания на Технически експертен съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дейностите се отнасят за 14 обособени територии, обслужвани от следните ВиК оператори: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК-Варна“ ООД, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК-Добрич“ АД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“.

14-те доклада представят резултатите от събрани данни за водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията по тях, както и съответен анализ. В тях са идентифицирани и мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 2 000 е.ж. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както и за всички населени места над 50 жители за питейно-битово водоснабдяване. Прецизирани са мерките за агломерациите над 10 000 е.ж., които съответстват на специфичните цели на ОПОС 2014 – 2020 г. и които ще бъдат предложени за съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Одобрените материали представляват първите части от технически доклади към формулярите за кандидатстване за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те са разработени при спазване на добрите инженерни практики, националното законодателство и изискванията на европейските регламенти.

В резултат на усилената работа на изпълнителите - ДЗЗД „РПИП ВИК БУРГАС, СЛИВЕН, ШУМЕН”, ОБЕДИНЕНИЕ “ТРАКИЙСКА ВОДА 2015”, ДЗЗД „УОТЪР ДИЗАЙН – БКО“ и ОБЕДИНЕНИЕ “ЕРА 2015”, при контрол на техническото качество от екипа за техническа помощ от ДЗЗД „СИКС-ЕКОРИС“, експертите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, ВиК операторите и инициативата JASPERS, са разработени, прегледани и прецизирани повече от 18 000 страници основен текст на докладите и отделно около 10 000 страници приложения, таблици и карти към тях.

Докладите са разработени в рамките на изпълнение на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. Бенефициент по него е МРРБ. Финансиран е от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

mrrb