Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане

Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане

07 декември 2018 | 16:15

Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“

Важно! Управляващият орган на ОПРР обръща внимание на всички свои бенефициенти, които съгласно клаузите на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са администратори на минимална/държавна помощ в качеството си на такива следва да актуализират данните за реално получената помощ в информационната система „Регистър на минималните помощи“ на Министерство на финансите (http://minimis.minfin.bg/) в срок и по реда, определени в Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане.

mrrb