Проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“

Проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управ

14 март 2017 | 16:02

    

Наименование на проекта: „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“

Номер на проекта: BG05SFOP001-2.001-0005

Оперативна програма: „Добро управление“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос: № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК, и Натура 2000“

Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Партньор: Национално сдружение на общините в Република България

Основна цел: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво

Специфични цели:

- Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво;
- Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво;
- Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини;
- Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

Обща стойност: 198 934 лв. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Срок за изпълнение: от 03.01.2017 г. до 31.12.2018 г.